Paramedic


Idź do treści

Menu główne:


Kandydaci na kierowców i kierowcy

Dzialalnosc > "By inni mogli zyc"- szkolenia dla ludnosci


Jak wynika z przeprowadzonych badań, większość kierowców nie potrafi udzielać pierwszej pomocy, pomimo zaliczenia obowiązkowych zajęć w trakcie kursu dla kandydatów na kierowców.
Zajęcia z pierwszej pomocy kojarzą się nadal z godzinami nudnych wykładów, popartymi jedynie filmem sprzed kilkunastu lat. Efektem jest to, że po ukończeniu kursu młodzi kierowcy boją się pomagać ofiarom wypadków i nie potrafią reagować w sytuacjach zagrożenia życia.Zadzwoń do nas a nauczymy Cię ratować innych!!!


Program naszych kursów to wynik współpracy lekarzy i ratowników medycznych, którzy opracowali część merytoryczną szkolenia, psychologów, którzy uczą przełamywania barier (stres i strach przed odpowiedzialnością) oraz profesjonalnych trenerów i specjalistów od coaching'u zajmujących się dydaktyką i skutecznością szkolenia dorosłych.
Dlatego nasze kursy prowadzone są metodą warsztatową, gdzie stawiamy na naukę praktycznych umiejętności. Inscenizujemy sytuacje, które pozwalają kursantom na działanie w warunkach zbliżonych do realnych. W ćwiczeniach wykorzystujemy zarówno pozorantów, jak i wysokiej klasy sprzęt medyczny (specjalistyczne manekiny, automatyczne defibrylatory zewnętrzne).
Przy projektowaniu naszych szkoleń indywidualnie podchodzimy, do każdego kursanta. Dopasowujemy się do realnych potrzeb i możliwości każdego kursanta.
Nasi trenerzy są lekarzami i ratownikami medycznymi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w ratownictwie, z osiągnięciami na arenie krajowej i międzynarodowej. Posiadają kwalifikacje instruktorów i spełniają wymogi Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(USTAWA
z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Dz.U.06.191.1410
z dn. 20.10.2006

Art. 8.

1. Podstawa programowa, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.4)), uwzględnia edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
2. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:
1) lekarzy systemu,
2) pielęgniarek systemu,
3) ratowników medycznych
- którzy otrzymują wynagrodzenie według stawki godzinowej na podstawie umowy cywilnoprawnej. 3. Wysokość stawki godzinowej dla lekarzy systemu, pielęgniarek systemu oraz ratowników medycznych, biorących udział w zajęciach edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy ustala dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków finansowych, z tym że wysokość tej stawki nie może być niższa niż wysokość stawki godzinowej dla nauczyciela posiadającego stopień nauczyciela kontraktowego oraz tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony w art. 42 ust. 3 lp. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218) ustalonej na podstawie przepisów, o których mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
4. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tryb ich nabywania oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy, mając na celu zapewnienie właściwej ich realizacji. ) .
Podlegają wewnętrznej weryfikacji i uczestniczą w ustawicznym podwyższaniu swoich kwalifikacji poprzez liczne szkolenia wewnętrzne. Ich wiedza potwierdzona jest międzynarodowymi certyfikatami.

Naszym celem jest upewnienie się, czy osoby uczestniczące w szkoleniu przyswajają i zapamiętują wiedzę oraz praktyczne umiejętności w stopniu, który pozwoli im działać prawidłowo w trakcie rzeczywistych zagrożeń życia i wpłynie na poprawę przeżywalności poszkodowanych.
Dlatego tylko u nas, każdy kursant szkoli się na manekinie przez cały czas kursu wykorzystując maksymalnie czas szkoleniowy.

Grupy szkoleniowe to maksymalnie 10 osób.

Czas szkolenia to 6 godzin.
Naszym atutem jest to, iż kursant podczas wykładu odrazu ćwiczy ponieważ ma fantoma przed sobą.

Zakres szkolenia obejmuje:
Zapoznanie z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Podstwawowej Opieki Zdrowotnej.
Różnice w budowie anatomicznej oraz fizjologii u dzieci i dorosłych
Czynniki ryzyka związane ze środowiskiem i poszkodowanym w trakcie wykonywania Pierwszej Pomocy.
Rozpoznanie zatrzymania krążenia na podstawie oceny przytomności, udrożnienia dróg oddechowych i oceny oddechu.
Rozpoznanie nieprawidłowych oddechów jako oznak zatrzymania krążenia u nieprzytomnej, niereagującej osoby.
Prawidłowe wezwanie Zespołów Ratownictwa Medycznego.
Prawidłowe wykonanie ucisków klatki piersiowej oraz zastępczych oddechów ratowniczych.
Wykorzysztanie Automatycznych Defibrylatorów AED.
Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
Postępowanie w zadławieniu.
Postępowanie w wypadku zdarzeń drogowych.
Postępowanie w urazach( rany,oparzenia, odmrożenia,złamaniach, zwichnięciach i skręceniach).
Postępowanie podczas ataku drgawek, bólu w klatce piersiowej, duszności, cukrzycy.
Sytuacje szczególne.

Certyfikat ukończenia kursu " Pierwszej Pomocy" wydawany na okres 2 lat- zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji 2010 oraz Ministerstwem Zdrowia.

Wiedza i umiejętności z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych zanikają w krótkim czasie 3–6 miesięcy dlatego nasza oferta nastawiona jest na częstsze szkolenia, za które pobieramy minimalną opłatę 90zł od osoby.

O Firmie | Aktualnosci | Referencje | Dzialalnosc | E-learning | Pierwsza Pomoc | Kadra | " Quick Reaction Rescue - Paramedic " | Galeria | Linki | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego